Bore Welding Guns

A328 Gun, short QC
A313 Gun, standard QC
A336 Gun, micro QC for IDs: 20 mm – 50 mm (0.8” – 2.0”)
A310 Gun, large diameter QC for IDs: 200 mm – 380 mm (8” – 15”)
A317 Gun, outside diameter QC for IDs: 25 mm – 305 mm (1” – 12”)